Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

„NOWA KULTURA W JAROSŁAWIU”

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: Stowarzyszenie „Nowa Kultura” w Jarosławiu, w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, zawiązanym na czas nieoznaczony.

§ 3

1. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Jarosławiu, ulica 3 Maja 12.

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Polski.

3. Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją społeczną zrzeszającą osoby jako członków zwyczajnych a także inne osoby prawne i fizyczne jako członków wspierających.

§ 4

1. Nazwa stowarzyszenia jest zastrzeżona.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku
– Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

§ 5

1. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z organizacjami o podobnych celach, istniejącymi w kraju i za granicą.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, których cele są zbliżone do jego zadań i celów.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest służba na rzecz misji Kościoła Rzymsko-Katolickiego we współczesnym świecie realizowana we współpracy z Jego pasterzami poprzez kształtowanie postaw promujących godność każdego człowieka oraz budowanie jedności, a w szczególności:

1) uczestnictwo w różnych formach działalności ewangelizacyjnej Kościoła,

2) prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej i szerzenie idei abstynencji,

3) propagowanie „zdrowego stylu życia”,

4) wspieranie programów służących przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom,

5) zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej,

6) wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego,

7)  Działalność charytatywna na rzecz osób ubogich, chorych, cierpiących, polegająca w

szczególności na świadczeniu pomocy wspierającej wydawanie posiłków dla osób ubogich i

bezdomnych. Współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celem Stowarzyszenia.

8) troskę o rozwój kultury chrześcijańskiej promującej integralny rozwój osoby ludzkiej,

9) rozwijanie postaw patriotycznych,

10) wpływanie na kształt polityki społecznej,

11) przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła i Ojczyzny.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 1. pracy formacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2.  promowanie stylu życia bez uzależnień,
 3. prowadzenie jadalni dla ubogich
 4. udzielanie pomocy materialnej (nocleg, wyżywienie, odzież, itp.)
 5. dożywienie i pomoc osobom w potrzebie
 6. udzielanie wsparcia duchowego;
 7. udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i prawnej
 8. pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
 9.   prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 10. udzielanie pomocy osobom przebywającym w zakładach karnych
 11. organizowania rekolekcji i spotkań ewangelizacyjnych,
 12.  realizowania zorganizowanych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
 13.  podejmowania i wspierania inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz ochrony godności każdego człowieka,
 14. działania na rzecz ochrony praw małżeństwa i rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 15.  prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz akcji społecznych,
 16.  organizowania konferencji i mitingów trzeźwościowych,

      17) organizowania spotkań towarzyskich, zabaw, festynów, pikników bezalkoholowych,

      18) tworzenia grup wsparcia dla osób dysfunkcyjnych,

      19) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, stwarzanie warunków do wyrównywania szans tych rodzin i osób,

      20) działalności charytatywnej,

      21) promocji i organizacji wolontariatu,

      22) prowadzenie działalności wydawniczej,

      23) ochrony i promocji zdrowia,

      24) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

      25) organizowania koncertów, wystaw, konferencji, sympozjów, projekcji filmowych, wieczorów autorskich i innych wydarzeń kulturalnych,

     26) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, podnoszenia świadomości historycznej i kulturalnej, w tym znajomości „małej ojczyzny”,

    27) upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,

    28) promowania działalności młodych twórców,

29) współpracy z samorządem terytorialnym w sferze realizacji jego zadań własnych, zgodnych z programem Stowarzyszenia,

30) realizacji zadań należących do sfery pożytku publicznego zgodnych z celami Stowarzyszenia,

31) podejmowania innych działań zgodnych z prawem w ramach działalności statutowej jakie okażą się celowe dla rozwoju stowarzyszenia.

§ 8

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, w tym po uzyskaniu stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może tworzyć fundacje i spółki oraz przystępować do spółek.

Działalność gospodarcza

§ 9

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

71.11.Z – Działalność w zakresie architektury

43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

10.52 Z – Produkcja lodów

79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym; działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, nie pozbawieni praw publicznych, którzy jako pełnoletni mają pełną zdolność do czynności prawnych lub jako małoletni w wieku 16 do 18 lat mają ograniczoną zdolność prawną, z biernym prawem wyboru do władz Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkowie założyciele podpisujący niniejszy Statut, z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.

2. Pozostałe osoby członkostwo zwyczajne nabywają przez złożenie deklaracji pisemnej i uzyskanie zgody Zarządu, wyrażonej w formie uchwały, która winna być podjęta w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji.

3. Pisemna deklaracja winna zawierać wolę wstąpienia do Stowarzyszenia i akceptację jego celów oraz zobowiązanie do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia i skreślenia członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Tytuł członka honorowego – stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

2) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,

3) prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) prawo zaskarżania do Walnego Zebrania uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków oraz innych decyzji Zarządu.

§ 17

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 18

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

3) terminowego opłacania składek członkowskich,

4) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 19

1. Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

2. Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. Są obowiązani dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 21

Członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 22

1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:

1) śmierci członka,

2) pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

4) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie:

1) uchwały Zarządu w razie niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy,

2) uchwały Zarządu w razie utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwo umyślne,

4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

3. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w następstwie:

1) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz, Stowarzyszenia,

2) działania na szkodę Stowarzyszenia,

4. Wykluczenia członka Zarządu dokonuje Walne Zebranie.

§ 23

Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Postanowienia ogólne

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 25

Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków w głosowaniu jawnym.

§ 26

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, tj. wybieralnych władz Stowarzyszenia, trwa 3 (trzy) lata. Rozpoczyna się z dniem zebrania się Zarządu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Zarządu następnej kadencji.

2. Uzupełnienie składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie ich kadencji może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/4 składu organu. W pozostałych przypadkach przeprowadza się wybory na nieobsadzone stanowisko.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

4. Członkowie wybierani do wybieralnych władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję przez dowolną ilość kadencji.

§ 27

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, za wyjątkiem § 24, § 48, § 49 ust.1. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.Walne Zebranie

§ 28

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udział biorą:

1) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia – z głosem stanowiącym,

2) członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

3. Jeżeli Stowarzyszenie liczy nie więcej niż 100 członków zwyczajnych, to Walne Zebranie odbywa się z udziałem członków. Do ważności Walnego Zebrania wymagana jest obecność przynajmniej 50% + 1 członków.

4. W razie przekroczenia tej liczby Walne Zebranie odbywa się z udziałem delegatów wybranych w proporcji i trybie określonych uchwałą Zarządu. Do ważności Walnego Zebrania wymagana jest obecność przynajmniej 50% + 1 delegat.

5. Delegaci sprawują swój mandat do czasu zakończenia obrad Walnego Zebrania.

§ 29

Walne Zebranie obraduje zgodnie z przepisami Statutu.

§ 30

1. Posiedzenia Walnego Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływana raz w roku uchwałą Zarządu.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, nie później jednak jak w ciągu trzech miesięcy od podjęcia inicjatywy lub daty zgłoszenia wniosku. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej (w przypadku nie zwołania przez Zarząd) bądź na pisemny wniosek 1/5 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Zarząd zawiadamia członków (delegatów) o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 31

W przypadku braku kworum Przewodniczący zwołuje następne Walne Zebranie nie wcześniej niż po upływie 1 godziny. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków. Przepis ten nie dotyczy wyboru władz, zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 32

Do kompetencji Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał w sprawach:

1) uchwalanie założeń ideowo – programowych i wytyczenie kierunków działalności Stowarzyszenia,

2) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i zmian jego treści,

3) wybór Przewodniczącego Zarządu,

4) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalanie regulaminu działania Walnego Zebrania,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w minionej kadencji,

7) udzielenie – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,

8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

9) uchwalanie budżetu rocznego Stowarzyszenia,

10) uchwalanie wysokości składek członkowskich, częstotliwości ich opłacania oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

11) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,

12) rozpatrywanie wniosków i odwołań wniesionych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

14) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia w zakresie przekraczającym zwykły Zarząd,

15) prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,

16) Składanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 33

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i jego najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami; kieruje i prowadzi całokształt działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem za swoje działania.

§ 34

1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Członkiem Zarządu może być członek zwyczajny.

3. Obowiązkiem członka Zarządu jest aktywne uczestnictwo w pracach Zarządu.

§ 35

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) realizacja uchwalonych przez Walne Zebranie założeń ideowo – programowych, kierunków działalności Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

3) zwoływanie Walnego Zebrania,

4) realizowanie rocznego budżetu Stowarzyszenia,

5) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

6) sporządzanie planów pracy,

7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

8) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 36

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu lub na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu.

2. Przewodniczący Zarządu zwołuje i kieruje jego pracami. W razie rozbieżności zdań na zebraniach ma głos rozstrzygający w sprawach, które nie wymagają głosowania.

3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, a także trwałej niemożności wykonywania przez niego funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy, albo orzeczenia Zarządu w sprawach określonych w § 21 ust. 3 Zarząd powierza pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zarządu jednemu z członków Zarządu.

4. Pełniący obowiązki Przewodniczącego Zarządu wykonuje swoją funkcję do czasu najbliższego posiedzenia Walnego Zebrania.

5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 37

1. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

2. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego w razie jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego obowiązków.

3. Sekretarz zajmuje się protokołowaniem zebrań, prowadzeniem korespondencji i spełnianiem innych funkcji związanych z istotą tego urzędu.

4. Skarbnik jest odpowiedzialny za pobieranie składki od członków, wszelkich wpłat i ich przekazanie na rachunek bankowy Stowarzyszenia, pokrywanie  z  Stowarzyszenia wydatków na polecenie Przewodniczącego, prowadzenie ksiąg rachunkowych.

§ 38

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu i na jego rzecz uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Przewodniczący.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa osób uprawnionych do reprezentowania Stowarzyszenia do udzielenia pełnomocnictwa jednoosobowego lub łącznego.

Komisja Rewizyjna

§ 39

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§ 40

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powoływany jest na zebraniu założycielskim.

§ 41

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz statutowych.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 42

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) czuwanie nad przestrzeganiem zapisów Statutu Stowarzyszenia,

2) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu oraz składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i wniosków z kontroli,

3) występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

5) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

6) przyjmowanie od członków Stowarzyszenia skarg i zażaleń, a po zaopiniowaniu przekazanie wniosków właściwym organom Stowarzyszenia,

7) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 43

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 44

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

2) inne prawa majątkowe,

3) środki pieniężne.

2. Źródłami powstania majątku są:

1) składki członkowskie,

2) dochody z własnej działalności statutowej,

3) dochody z majątku Stowarzyszenia,

4) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych i europejskich, granty

5) spadki, zapisy, darowizny oraz środki z ofiarności publicznej

6) praca członków stowarzyszenia.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 6 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek członkowskich określa Walne Zebranie w drodze uchwały.

4. Fundusze stowarzyszenia przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej.

§ 45

1. Statutowa działalność stowarzyszenia oraz jego sprawne funkcjonowanie wymagać mogą zatrudnienia etatowych pracowników. Powoływani są oni przez Zarząd Stowarzyszenia i zatrudniani w Stowarzyszeniu. Zadania pracowników wynikają z uchwał Zarządu Stowarzyszenia. Za ich działalność odpowiada Przewodniczący Zarządu lub zobligowany przez zarząd w formie uchwały członek Zarządu.

2. Zarząd Stowarzyszenia dokonuje okresowej oceny działalności pracowników. Pracownicy mogą występować w imieniu zarządu Stowarzyszenia po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

3. Kandydaci na pracowników etatowych powinni być najbardziej aktywnymi działaczami stowarzyszenia, posiadającymi doświadczenie w pracy społecznej i zawodowej, o wysokim autorytecie moralnym.

4. Zarząd Stowarzyszenia ustala miejsce pracowników w strukturze organizacyjnej stowarzyszenia, zasady i zakres ich działalności.

5. Ilość pracowników etatowych oraz ich uposażenie ustala Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o potrzeby i aktualny budżet oraz przepisy prawa pracy.

6. Kierunki, metody, formy działalności gospodarczej i usługowej określa Zarząd w oparciu o aktualne możliwości oraz przepisy regulujące działanie stowarzyszeń.

§ 46

Środki pieniężne powinny być docelowo przechowywane na koncie Stowarzyszenia.

§ 47

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 48

Walne Zebranie winno zebrać się nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia przez założycieli o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 49

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 50

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Walne Zebranie, rozwiązując Stowarzyszenie, przekazuje majątek Stowarzyszenia na cele parafii pw. NMP Królowej Polski, ul. 3 Maja 12, 37-500 Jarosław.

Niniejszy statut został zatwierdzony w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w Jarosławiu, w dniu 20.05.2021 roku.